Pavel Sikora, IČO: 10603522, se sídlem Plk. Velebnovského 87, 739 91 Jablunkov, zapsán v živnostenském rejstříku Městské úřadu v Jablunkově pod ev. č. 380204-22-01 (dále jako Kožené zboží Sikorashop.cz), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů  firmou Kožené zboží Sikorashop.cz.

Kožené zboží Sikorashop.cz zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Identifikační a kontaktní údaje správce:

Pavel Sikora, IČO: 10603522, se sídlem Plk. Velebnovského 87, 739 91 Jablunkov, zapsán v živnostenském rejstříku Městské úřadu v Jablunkově pod ev. č. 380204-22-01 (dále jako Kožené zboží Sikorashop.cz), kontaktní e-mail: info@sikorashop.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Společnost Kožené zboží Sikorashop.cz nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: Společnost Kožené zboží Sikorashop.cz nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Kožené zboží Sikorashop.cz zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ a GDPR, přičemž tyto osobní údaje Kožené zboží Sikorashop.cz, a.s. shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu.

Jsou shromažďovány pouze údaje, které se nám zákazníci rozhodnou poskytnout nebo jsou nezbytně nutné k splnění zákonných náležitostí (fakturace), tyto informace získáváme od zákazníku přímo například skrze registrační formulář.

Soubory cookie

Kožené zboží Sikorashop.cz používá soubory cookie, malé textové soubory, které identifikují uživatele webové stránky www.sikorashop.cz a nahrávají jeho uživatelské aktivity. Text v souboru cookie je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují počítač uživatele, neposkytují však žádné konkrétní osobní údaje o uživateli.

Webová stránka www.sikorashop.cz automaticky identifikuje IP adresu uživatele. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů.

Na webové stránce www.sikorashop.cz mohou být také umístěny soubory cookie třetích stran. Může se tak jednat například proto, že Kožené zboží Sikorashop.cz pověřil třetí stranu např. analýzou stránek. Kožené zboží Sikorashop.cz využívá následující poskytovatele služeb:

 • Služba Google Analytics – společnost Google.
 • Služba Facebook Pixel – Facebook
 • Služba Glami Pixel – společnost Glami
 • Služba Adwords – společnost Google
 • Služba Sklik a Zboží.cz – společnost Seznam
 • Služba Ověřeno zákazníky – společnost Heuréka

Nastavení cookie: Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Poskytují však ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění. Uživatelé webové stránky www.sikorashop.cz jsou tak oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání cookie na jejich počítači zabráněno, nicméně webové rozhraní Kožené zboží Sikorashop.cz pak nemusí fungovat správně. Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookie v prohlížečích lze zpravidla nalézt v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.

Základní účely zpracování osobních údajů firmy Kožené zboží Sikorashop.cz:

 • jsou použity pro splnění zákonných povinností (fakturace), závazků, jako je např. vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací, apod.
 • účetní a daňové účely;
 • přímý marketing (informační, produktové, e-mailingové kampaně) firmy Kožené zboží Sikorashop.cz
 • vedení zákaznické evidence.

Rozsah zpracování osobních údajů firmy Kožené zboží Sikorashop.cz:

Kožené zboží Sikorashop.cz zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu

Zpracovatelé a příjemci:

Kožené zboží Sikorashop.cz  zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je firmou Kožené zboží Sikorashop.cz technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ a GDPR.

Kožené zboží Sikorashop.cz informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

Kožené zboží Sikorashop.cz poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že firma Kožené zboží Sikorashop.cz provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat firmu Kožené zboží Sikorashop.cz o vysvětlení;
 • požadovat, aby firma Kožené zboží Sikorashop.cz nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Kožené zboží Sikorashop.cz vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost dat

Kožené zboží Sikorashop.cz a subjekt se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

Aktualizace

Průběžně budeme tyto informace aktualizovat, abychom Vás lépe informovali o tom, jak s osobními údaji nakládáme.

Ke dni 18. 7. 2018 byla provedena aktualizace tohoto dokumentu.

V Jablunkově dne 9. dubna 2018.