Vážení zákazníci,

Vaše objednávky standardně vyřizujeme a doručujeme během 2 - 3 pracovních dnů Českou poštu, DPD či Zásilkovnou. Z hygienických důvodů prosím primárně využívejte platbu kartou či předem na účet.

EET - bezhotovostní úhrady

EET se nevztahuje na bezhotovostní úhrady - tzn. platba předem - převodem na účet, dobírkou (dopravce - doručovatel vybrané peníze převádí na účet prodávajícího).

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Sikora, plk. Velebnovského 87, 739 91 Jablunkov, IČ: 10603522, DIČ: CZ6607241949. (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.sikorashop.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní obchodu současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.

1.3.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.

UŽIVATELSKÝ ÚČET - REGISTRACE

2.1.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Vybraný způsob dodání je uveden na příslušné objednávce.

3.3.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky osobně ověří srozumitelnost variant zboží a objednávku potvrdí elektronickou poštou s předmětem „Potvrzení objednávky“, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Za potvrzení objednávky není považován automatický email „Přijatá objednávka“ generovaný systémem jako okamžitá odezva na právě doručenou novou objednávku.

3.5.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Dále je prodávající oprávněn v odůvodněných případech upřesnit cenu za dopravné a balné a nechat si kupujícím tuto cenu odsouhlasit před konečným potvrzením objednávky.

3.6.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení objednávky (akceptací) podle bodu 3.4, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce a to při převzetí zboží;
 • v hotovosti při osobním odběru zboží v místě provozovny
 • převodem na účet na základě vystavené přijaté objednávky

4.2.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží tak, jak jsou uvedené v objednávce.

4.3.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (tj. čísla objednávky). v případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.4.

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení 100 % kupní ceny ještě před zadáním zboží do výroby. Toto ustanovení se týká zboží upraveného podle přání kupujícího.

4.5.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu „Fakturu – daňový doklad“. Fakturu vystaví a předá prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží spolu se zbožím. Prodávající je plátcem DPH.

4.7.

V případě zálohové platby vystaví Prodávající Kupujícímu na požádání „Daňový doklad o přijaté platbě“ a to do 15ti dní od přijetí platby na účet Prodávajícího.

4.8.

Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR). Kurz pro přepočet na EUR je uveden ve webovém rozhraní obchodu nebo bude uveden v objednávce a v jejím přijetí.

4.9.

Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. o přesném datu je Kupující předem informován. v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. o odstoupení od kupní smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. v případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

5.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Takovým zbožím se rozumí zboží, které bylo upraveno na základě požadavku kupujícího.

5.2.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, resp. ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@sikorashop.cz

5.3.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu doručeno nebo předáno do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. v případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny zboží, které mělo být vráceno (slovy: jedno procento) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny vč. nákladů na dopravu tohoto zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené, v původním obalu a bezpečně zabalené tak, aby kupující minimalizoval riziko poškození přepravou. Je ve vlastním zájmu kupujícího zaslat zboží zpět stejným způsobem, kterým zboží obdržel (stejný typ balíku, stejné doplňkové služby a stejná udaná hodnota). Prodávající nenese zodpovědnost za škody vzniklé při zpětné přepravě zboží. Prodávající nepřevezme zboží zaslané na dobírku.

5.4.

Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.5.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (včetně nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím.

5.6.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek nese náklady na dodání zboží zpět prodejci kupující.

5.7.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8.

Pokud prodejce dodá zboží kupujícímu osobně po vzájemné předchozí dohodě mimo prostor obvyklý pro prodejcovo podnikání, je kupující povinen zboží prohlédnout a zkontrolovat. Kupující stvrzuje převzetí a stav zboží podpisem na faktuře nebo na dodacím listu. Odstoupí-li poté kupující od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek nese náklady na vrácení zboží zpět prodejci kupující. Prodejce není povinen zpětně dopravit zboží od kupujícího na své náklady.

6.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.

Způsob doručení zboží určuje prodávající ve webovém rozhraní nabídnutými variantami dopravy. Vybraný způsob dopravy je uveden v příslušné objednávce. v případě, že je způsob dopravy smluven na základě jiného požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.

Dodá-li prodávající zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží na tomto místě převzít.

6.3.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen předem uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. v případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem přepravního dokladu dopravci kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky ohledně neporušenosti obalu a na případnou pozdější reklamaci kvůli porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5.

Nepřevezme-li si kupující zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (odst. 4.4. a odst. 5.1. těchto podmínek), je to považováno za závažné porušení kupní smlouvy a prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodejci v takovém případě náleží nevratná záloha ve výši 30 % kupní ceny zboží plus náklady na dopravu. Zbylá část zálohy náleží kupujícímu až po rozprodání zboží, které je předmětem smlouvy. Za nepřevzetí je považováno uplynutí 45ti dní od prvního dodání prodejcem na místo určené kupujícím v objednávce.

7.

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

7.1.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními  § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.

Prodávající odpovídá kupujícícmu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupujícíc očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.

Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, naopotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.

Práva kupujícího vyplývající ze záruky prodávajícího za jakost, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla a na kontaktním e-mailu a telefonu uvedeném ve webovém rozhraní obchodu.

7.6.

Koupi reklamovaného zboží kupující prokazuje nejlépe příslušným prodejním dokladem, současně s dodáním reklamovaného zboží a uvedením důvodu reklamace. Při nedodržení výše uvedených podmínek nemusí být reklamace přijata.

7.7.

Reklamované zboží musí být prodávajícímu vráceno v odpovídajícím stupni opotřebení a bezpečně zabalené tak, aby kupující minimalizoval riziko poškození přepravou. Je ve vlastním zájmu kupujícího zaslat zboží zpět stejným způsobem, kterým zboží obdržel (Česká pošta, stejný typ balíku a stejná udaná hodnota). Prodávající nenese zodpovědnost za škody vzniklé při přepravě zboží k reklamaci (případnou reklamaci dopravy musí odesílatel uplatnit na dopravci). Zboží k reklamaci nelze zasílat na dobírku neboť nebylo ještě rozhodnuto o oprávněnosti reklamace, o způsobu vyřízení, ani nebyla posouzena nepoškozenost zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato a všechny náklady a rizika s tím spojená jdou na vrub odesílatele.

7.8.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

7.9.

Reklamace, včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30-ti dnů od jejího uplatnění.

7.10.

Záruční doba činí 24 měsíců. Je-li reklamace zboží nebo jeho součásti vyřízena opravou, nezapočítává se do záruční doby zboží doba od uplatnění reklamace do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít. Vyřídí-li se reklamace kupujícího výměnou vadného zboží nebo jeho součásti za bezvadné, běží na zboží nebo jeho součást převzatou kupujícím nová záruční doba.

7.11.

V případě výměny zboží je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu dodatečné náklady vzniklé v rámci dopravy vyměněného zboží dle Ceníků přepravy. Jestliže je ze strany kupujícího vznesen požadavek na výměnu zboží s vyššího hodnotou, musí kupující vrátit původní zboží na poštovní adresu internetového obchodu, internetový obchod poté zašle hodnotu původní objednávky na bankovní účet kupujcího a následně může kupující provést novou objednávku zboží s vyšší hodnotou.

8.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží. Převzetí zboží je dokladováno podpisem Dodacího listu nebo Faktury nebo potvrzením převzetí zásilky od přepravce. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

8.2.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručení, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvajícího obchodního vztahu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

9.8.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.10.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.11.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.

DORUČOVÁNÍ

10.1.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

10.2.

Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím provozovatelem deklarované lhůty od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl

10.3. 

Jestliže kupující odmítl objednané zboží převzít nebo vyzvednout, je oprávněn prodávající naúčtovat kupujícímu náklady vzniklé s logistickou přípravou a dopravou objednaného zboží dle Ceníků dopravy.

11.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

11.3.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

11.5.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: plk. Velebnovského 87, 739 91 Jablunkov, adresa elektronické pošty: info@sikorashop.cz, telefon: 558 357 069

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2014.

Reklamační řád

Reklamační řád obsahuje informace pro kupujícího (zákazníka) při uplatňování reklamace a vztahuje se na zboží zakoupené v internetovém obchodě Kožené zboží Sikora, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Obecné podmínky

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

 • Kupující může oprávněnou reklamaci podat:
  1. e-mailem na e-mailovou adresu internetového obchodu – info@sikorashop.cz
  2. poštou na adresu internetového obchodu – Sikora Pavel, plk. Velebnovského 87, 739 91 Jablunkov
  3. osobním doručením na prodejnu plk. Velebnovského 87, 739 91 Jablunkov
 • Kupující je povinen:
  1. uvést číslo faktury (zasíláno se zbožím), popř. číslo objednávky (na potvrzení o objednávce)
  2. co nejvýstižněji popsat zjištěné závady a jejich projevy
  3. doložit vlastnictví zboží dokladem (faktura)

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Uplatnění reklamace v záruční době

Všeobecná ustanovení

Ke každé zásilce zboží je přikládána faktura, který slouží zároveň jako záruční list. Záruka počíná běžet převzetím zboží. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturovaným a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu, je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na info@sikorashop.cz. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Práva kupujícího

 1. Kupující má právo na reklamaci vadného zboží
  • Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytuje-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou nebo za vady zboží.
  • Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou nebo za vady zboží (dále jen reklamace), je vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.
  • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:
   • bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
   • případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.
  • Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit dle bodu 6 tohoto reklamačního řádu.
  • Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.
 2. Místo pro uplatnění reklamace
  • Kupující by měl uplatnit reklamaci v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno. Kupující má však právo uplatnit reklamaci v:
   • kterékoli provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží
   • místě nebo sídle podnikání prodávajícího
  • Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. že kromě vytknutí vad nebo jiného rozporu s kupní smlouvou dokládá i místo, cenu zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.
 3. Lhůta pro uplatnění reklamace
  • Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době. Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží v prodejně. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodejí záruční list se zákonem stanovenými náležitostmi a s vyznačením rozsahu a podmínek záruky. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje místo záručnío listu doklad o zakoupení věci. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době.
  • Reklamaci by měl kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.
  • Záruční doby nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
  • Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.
 4. Rozpor s kupní smlouvou
  • V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající uvedl do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou sám způsobil.
  • Neodporuje-li to povaze věci, nebo pokud se neprokáže opak, rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží.
 5. Odstranitelné vady
  • Za odstranitelné vady se považují takové vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků, a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.
  • Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, není-li to k povaze vady neúměrné, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smouvy odstoupit.
   Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady a prodávající má povinnost vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
  • Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.
 6. Neodstranitelné vady
  • Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstanitelnou vadu, může kupující požadovat:
   • výměnu zboží za stejné, bezvadné
   • zrušení kupní smlouvy (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu).
  • Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání v jeho užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
  • Tatáž práva jako při výskytu neodstarnitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.
 7. Zboží prodávané za nižší ceny
  • Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání, aby mohl být výrobek užíván k danému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny. Kupující je nutné upozornit, že výrobek má vadu, a upřesnit mu o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaném za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s články 3, 4, 5 a 6 tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávané za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.
  • Byla-li však cena snížena s důvodu výprodeje nebo posezónního prodeje a jedná se o prodej nového bezvadného zboží, prodávající za vady takto prodaného zboží odpovídá v plném rozsahu.
 8. Řešení sporů
  • Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud.
 9. Obsah poskytované záruky
  • Záruka se vztahuje na vady nebo na jiný rozpor s kupní smlouvou, které se vyskytnou v průběhu záruční doby na zboží.
  • Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží případně na změny vzhledu zboží, způsobené jeho obvyklým užíváním. Vzhledem k rozdílné intenzitě užívání zboží u jednotlivých spotřebitelů může být životnost zboží vyčerpána ještě před uplynutím záruční doby.
  • Upozorňujeme, že pokud dojde k poškození zboží v důsledku zanedbání řádné údržby nebo nedodržení zásad pro účelové používání zboží dle přiloženého návodu, nemůže být brán zřetel na případné reklamace.
 10. Způsob, jakým je možno uplatnit nároky ze záruky plynoucí:
  • Doporučujeme, aby vadné zboží bylo reklamováno nejlépe ihned po zjištění vady a to nejlépe v prodejně, kde bylo zakoupeno, společně s tímto záručním listem nebo s dokladem o koupi věci.
  • Prodávající si vyhrazuje právo posoudit v zákonem stanovené lhůtě oprávněnost reklamace kupujícího.
 11. Rozsah, podmínky a doba platnosti záruky:
  • Záruční doba činí 24 měsíců ode dne prodeje nebo ode dne uvedení do provozu.
  • Uplynutím 24 měsíců záruční doby zaniká právo reklamovat vady zboží nebo jiný rozpor s kupní smlouvou.
DOPRAVA OD 1950 KČ ZDARMA

DOPRAVA OD 1950 KČ ZDARMA

Zasíláme Českou poštou, Balíkovnou, Zásilkovnou a kurýrní službou Geis. Objednávky expedujeme do 48 hodin.

ČESKÝ VÝROBCE

ČESKÝ VÝROBCE

Nabízíme výrobky renomovaných českých a zahraničních značek

VĚRNOSTNÍ SLEVA

VĚRNOSTNÍ SLEVA

Registrujte se, odebírejte newsletter a získejte věrnostní slevu  3 %. Platí i na zlevněné zboží.